e-mail mijmet al uw vragen

Algemene voorwaarden

Om de behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een
aantal voorwaarden:

1. Wij zijn voedingsdeskundigen, geen artsen. De adviezen die u ontvangt zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.

2. In bepaalde gevallen kan er besloten worden af te zien van het geven van adviezen en wordt u doorverwezen naar een homeopaat/arts/specialist.

3. De klant zelf is verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek verstrekt, alleen dan kan de behandeling verantwoord en veilig worden uitgevoerd.

4. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand kosteloos worden geannuleerd. Wij streven ernaar de afspraak binnen enkele weken opnieuw in te plannen. Er zal geen restitutie plaatsvinden. Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, worden aan u door berekend.

5. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon of via de e-mail te worden gedaan. U kunt te allen tijde afzeggen, ook tijdens het weekend.

6. Eventuele gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.

7. Pas na de betaling van de factuur wordt gestart met de behandeling.

8. De prijzen zijn in euro’s en gelden per persoon.

Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden;

- niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk.
- de voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

9. Gedurende de kerstvakantie zijn wij twee aaneengesloten weken niet werkzaam.
Hierdoor schuiven lopende contracten automatisch twee weken door.

10. Ons streven is dat een van ons beide tijdens vakantieperioden aanwezig is, mocht dit niet het geval zijn, ook dan schuiven de ontbrekende dagen/weken door. Wij werken zeer nauw samen en zijn op de hoogte van alle dossiers waardoor het mogelijk is te allen tijde elkaars werkzaamheden over te nemen.
Dit houdt in dat u met beide voedingsdeskundigen te maken kunt hebben. Mocht u dit niet op prijs stellen dan wordt u verzocht dit nadrukkelijk kenbaar te maken.

Terug naar het begin!